Rokovi plaćanja dugova građana za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju su godinu dana. Međutim, treba napomenuti da istekom ovog jednogodišnjeg perioda ne oslobađaju se pojedinci od obaveze vraćanja duga. Kako bi spriječili prinudnu naplatu, potrošači moraju podnijeti reklamaciju u predviđenom roku.

Nadalje, prema zakonu, dužnici nisu dužni tražiti naplatu zastarjelih potraživanja radi reaktivacije duže od jedne godine.

Mladen Alfirović, predstavnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, pojašnjava da po Zakonu o obligacionim odnosima sve usluge koje su obavezne da se pružaju mesečno prestaju za godinu dana.

Za potrošače je neophodno da zadrže dokaz o plaćanju u trajanju od 12 mjeseci. Neprikazivanje potrebnog upozorenja će rezultirati uključivanjem sudskog izvršitelja. Alfirović je istakao važnost ne izbjegavanja rješenja koja nudi, jer će to dovesti do plaćanja visokih kamata.

Alfirović je istakao da u slučaju podnošenja tužbe sa zahtjevom koji je zastario, a izvršitelj donese rješenje, lice mora podnijeti prigovor u roku od osam dana. Za njih je ključno da u svojim podnescima uključe upućivanje na zastaru. Njihov jedini način da izbjegnu ovrhu je podnošenje žalbe odmah.

Uočeno je da među građanima postoji uobičajena zabluda da dugovi postaju nenaplativi nakon 12 mjeseci ili da mogu izbjeći vraćanje dugova jednostavnim odbijanjem odluke sudskog izvršitelja. Međutim, važno je napomenuti da zastara ne počinje automatski; stupa na snagu samo ako ga dužnik izričito pomene u roku od osam dana.

Prema Alfirovićevim riječima, nepreduzimanje te radnje će rezultirati značajnim povećanjem troškova, a dug će na kraju biti naplaćen prinudnim putem.

Potrošači su opterećeni činjenicom da sudovi ne uzimaju u obzir rokove, što izaziva zabrinutost. Osim toga, postavlja se pitanje motivacije pojedinih javnih preduzeća da prikupe zastarjele izvještaje. Dužnik je preko sudskog izvršitelja uložio prigovore na zastarjela potraživanja na sudu, što je dovelo do obustave postupka naplate. Prilikom pripreme ovog podneska neophodno je pridržavati se utvrđenih propisa. Vrijedi napomenuti da Zakon o zaštiti potrošača izričito zabranjuje korisnicima da ponovno aktiviranje ili pružanje usluga uslovljavaju naplatu zastarjelih potraživanja; međutim, ova praksa i dalje postoji.

Da li je moguće da se usluga mobilnog telefona obustavi ako potrošač ne plati svoje račune u roku od dva mjeseca? Da, u okviru prava mobilnih i kablovskih operatera je da privremeno obustave usluge zbog neplaćanja. Međutim, kada se dug izmiri, usluga će biti vraćena. Važno je napomenuti da ako je protekla godina dana i reklamacija više nije važeća, operater ne može zahtijevati plaćanje od korisnika za ponovno aktiviranje usluge.

Preporučujemo